വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അഗുംബെ ചിത്രങ്ങള്

അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ, ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം
Jogigundi Falls is around 3 kms away from Agumbe...
1/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ, ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം
Stop by the lovely, dark and deep woods...
2/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ, ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം
The atmosphere evokes rest and relaxation....
3/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ, ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം
The white waters gush through the caves...
4/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ, ജോഗിഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം
The atmosphere is simply rejuvenating to say the least...
5/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
A view of the Western Ghats from the sunset point...
6/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
Clouds hide the sun and cast shadow on a few patches of land while the other patches enjoy sunlight...
7/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
Many episodes of Shankar Nag's adaptation of R.K Narayan's Malgudi Days to television was shot in this very house...
8/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
A visit to Agumbe is complete when you live for a while with the village-dwellers...
9/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
There's no option but to stand mesmerized with a few such as this in the front...
10/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
The monkey makes an innocent face as it poses to the photographer...
11/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
Agumbe boasts of a rainforest research station in its abode...
12/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
Many plants with medicinal value are found in the forests of Agumbe...
13/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങൾ,
The wide array of flora and fauna in Agumbe has attracted many scholarly researchers to this area...
14/24
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഒനകെ അബി വെള്ളച്ചാട്ടം, അഗുംബെ
15/24
ബര്ക്കാന വെളെളച്ചാട്ടം, അഗുംബെ
16/24
ജോഗിഗുണ്ടി വെളളച്ചാട്ടം, അഗുംബെ
17/24
കുഡ്ലുതീര്ത്ഥ വെള്ളച്ചാട്ടം, അഗുംബെ
18/24
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങള്‍
19/24
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങള്‍
20/24
അഗുംബെ ചിത്രങ്ങള്‍
21/24
അഗുംബെ സീസണുകളില്‍
22/24
ആകാശക്കാഴ്ച,അഗുംബെ
23/24
അഗുംബെ സീസണുകളില്‍
24/24
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...