വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്

അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഹതീസിംഗ് ജെയിന്‍ ക്ഷേത്രം
1/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഹതീസിംഗ് ജെയിന്‍ ക്ഷേത്രം
The temple surrounded by 52 devakulikas...
2/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, കന്‍കാരിയ തടാകം
The laser show, a major attraction of the Kankaria Carnival...
3/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,കന്‍കാരിയ തടാകം
A beautiful sunset from the Kankaria Lake...
4/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,കന്‍കാരിയ തടാകം
The lights and rides are on... it's time to celebrate!
5/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,ജുമാ മസ്ജിദ്
An interior portion of the Jama Masjid
6/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,സ്വാമി നാരായണന്‍ ക്ഷേത്രം
Artistic in architecture a view of the famous Swaminarayan Temple of Ahmedabad...
7/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ക്കജ് റോസ
Sarkhej Roza, a mosque also known as "Ahmedabad's Acropolis" for its magnificent architecture.
8/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ക്കജ് റോസ
The golden reflection of Sarkhej Roza...
9/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, പഴയ നഗരവും മതിലും
Teen Darwaza one of the oldest and longest gateways of Ahmedabad...
10/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, വേച്ചാര്‍ യൂട്ടെന്‍സില്‍സ്‌ മ്യൂസിയം
Outside the museum...
11/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, വേച്ചാര്‍ യൂട്ടെന്‍സില്‍സ്‌ മ്യൂസിയം
An artistic display of pots and other utensils made of copper and bronze...
12/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാല്‍സരോവര്‍ പക്ഷി സങ്കേതം
Birds of flock! - a sight at the Nalsarovar Bird Sanctuary
13/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, തോല്‍ ലേക്ക് പക്ഷി സങ്കേതം
The feathery Pelicans at the Thol Lake Sanctuary...
14/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, തോല്‍ ലേക്ക് പക്ഷി സങ്കേതം
Lazing around...
15/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,തോല്‍ ലേക്ക് പക്ഷി സങ്കേതം
Silent, yet speaking...that's what nature is best at!
16/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഗാന്ധി ആശ്രമം
The serene ambiance of the Ashram...
17/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഗാന്ധി ആശ്രമം
The Gandhi statue at the Gandhi Ashram, Ahmedabad...
18/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാല്‍സരോവര്‍ പക്ഷി സങ്കേതം
The sun sinking into the lake...
19/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാല്‍സരോവര്‍ പക്ഷി സങ്കേതം
The Dalmation Pelicans A sight from the Nalsarovar bird sanctuary...!
20/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാല്‍സരോവര്‍ പക്ഷി സങ്കേതം
Flamingos revel in nature...
21/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,ലോത്തല്‍
Lothal, one of the prominent cities of the Indus valley civilisation...
22/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ലോത്തല്‍
The Lothal Well and Drainage at Ahmedabad.
23/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സയന്‍സ് സിറ്റി
A lone fountain flaunting its beauty...
24/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,സയന്‍സ് സിറ്റി
The musical fountain and laser show at the Science City...
25/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സയന്‍സ് സിറ്റി
The Science City at Ahmedabad...
26/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സയന്‍സ് സിറ്റി
A plasma globe at the Science City in Ahmedabad...
27/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മ്യൂസിയം
Sardar Patel Museum...a contrast of red and white...
28/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മ്യൂസിയം
The museum has a wide collection of rare antiques carved out of wood, ivory, stone, metal, etc.
29/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മ്യൂസിയം
An outside view of the Sardar Patel museum...
30/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സി.ഇ.പി.റ്റി ക്യാമ്പസ്
One of the stone sculptures found in the CEPT Campus...
31/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,സി.ഇ.പി.റ്റി ക്യാമ്പസ്
The CEPT Campus...
32/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, മഹൂദി തീര്‍ത്ഥം
The Mahudi Temple at Ahmedabad...
33/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ജുമാ മസ്ജിദ്
The line of pillars at the Jama Masjid...
34/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ജുമാ മസ്ജിദ്
The red carpet giving the mosque a royal touch...
35/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ജുമാ മസ്ജിദ്
The front view of the Jama Masjid at Ahmedabad...
36/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ജുമാ മസ്ജിദ്
It's these pillars that make the mosque unique from others...
37/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,സിദി സയ്യീദ് മസ്ജിദ്
The carved grills of the Sidi Sayeed Mosque at Ahmedabad...
38/69
Photos Courtesy : commns.wikimedia.org
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സിദി സയ്യീദ് മസ്ജിദ്
Intricate latticework on the windows of the mosque...
39/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സിദി സയ്യീദ് മസ്ജിദ്
The beautifully done carvings inside the mosque...
40/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സിദി സയ്യീദ് മസ്ജിദ്
A tablet on the wall inside the mosque that speaks about Sidi Sayeed who built the mosque.
41/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഹതീസിംഗ് ജെയിന്‍ ക്ഷേത്രം
The towering Kirti Stambh of Hutheesing Temple, Ahmedabad
42/69
Photos Courtesy : Wikipedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, കന്‍കാരിയ തടാകം
The colourful musical fountain at the Kankaria Lake
43/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, കന്‍കാരിയ തടാകം
Feel like boating here in the evening? It's a truly wonderful experience!
44/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ദാദ ഹരീര്‍ വാവ്
From the deep bottom of the stepwell...
45/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ദാദ ഹരീര്‍ വാവ്
The interiors of the Dada Harir Vav...
46/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,ദാദ ഹരീര്‍ വാവ്
Dada Harir Vav with its beautiful stone carvings...
47/69
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,ദാദ ഹരീര്‍ വാവ്
Does it look mysterious? It's a view from the interiors of the deep stepwell.
48/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ക്കജ് റോസ
Sarkhej Roza An architectural marvel of Ahmedabad...
49/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സര്‍ക്കജ് റോസ
A ray of light peeping in through the carved jaalis of Sarkhej Roza...
50/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ജുള്‍ട്ടാ മിനാര
Jhulta Minara or the "Shaking Minarets" of Ahmedabad...
51/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, റാണി നോ ഹജീറോ
The tombs at Rani No Hajiro wrapped in colourful silk...
52/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, റാണി നോ ഹജീറോ
Rani No Hajiro the resting place of the female royals.
53/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, റാണി നോ ഹജീറോ
Carvings etched on a tomb at Rani No Hajiro...
54/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, വേച്ചാര്‍ യൂട്ടെന്‍സില്‍സ്‌ മ്യൂസിയം
A glimpse of a traditional home from the Old City of Ahmedabad...
55/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,വേച്ചാര്‍ യൂട്ടെന്‍സില്‍സ്‌ മ്യൂസിയം
The colourful stained-glass windows of the museum...
56/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, വേച്ചാര്‍ യൂട്ടെന്‍സില്‍സ്‌ മ്യൂസിയം
A line of pots at the Vechaar Utensils Museum...
57/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്‍ഡോളജി
To know more about Indian culture and philosophy...
58/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഗാന്ധി ആശ്രമം
The red-bricked structure of Gandhi Asharam...
59/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സുന്ദര്‍വന്‍
The ducks flapping their wings and enjoying themselves...
60/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സുന്ദര്‍വന്‍
Feeding ducks at the Sundarvan...
61/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, സുന്ദര്‍വന്‍
Take a walk through the woods..
62/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, മനേക് ചൗക്ക്
Manek Chowk, a bustling market of Ahmedabad...
63/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, മനേക് ചൗക്ക്
Lipsmacking chaats and finger-licking snacks are a trait of this street...
64/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍,സര്‍ദാര്‍ പട്ടേല്‍ മ്യൂസിയം
The Sardar Patel Museum that has a rich collection of specimens from the Mughal period...
65/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ശ്രേയസ് ഫോക്ക് മ്യൂസിയം
The museum exhibiting the arts and crafts of Gujarat...
66/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ശ്രേയസ് ഫോക്ക് മ്യൂസിയം
The true spirit of Gujarati women...
67/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ശ്രേയസ് ഫോക്ക് മ്യൂസിയം
Heavily decorated handicrafts of the museum...
68/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
അഹമ്മദാബാദ് ചിത്രങ്ങള്‍, ശ്രേയസ് ഫോക്ക് മ്യൂസിയം
A large hall of the museum displaying artifacts and crafts of Gujarat...
69/69
Photos Courtesy : gujarattourism.com
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...