കൊടിയക്കരൈ എന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അത്ഭുത മുനമ്പ്
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

അരക്കു താഴ്‍വര ചിത്രങ്ങള്

അനന്തപുരി മലയിലെ കാപ്പിത്തോട്ടം, അരക്കു താഴ്‍വര
This one is for all you coffee lovers! The beautiful coffee plantations in the Araku Valley
1/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
അരക്കു താഴ്‍വര ചിത്രങ്ങള്‍
A very picturisque Araku Valley in Andhra Pradesh
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The interiors of the Borra Caves in Vizag, Andra Pradesh...
3/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The beautifully lit Borra caves...
4/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബോറ കേവ്സ്, അരക്കു താഴ്‍വര
The Stalagmite Lingam which is worshipped inside the Borra Caves.
5/5
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...