വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്

ലാല് ബാഗ്ഫ്ളവര്‍ ഷോ, ബാംഗ്ലൂര്‍
Flower show at Lal Bagh
1/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ലുംബിനി ഗാര്ഡന് ബാംഗ്ലൂര്
2/75
Photos Courtesy : www.itslife.in
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
A statue seen near the Pyramid Valley in Bangalore...
3/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
The view of the Pyramid from a distance...
4/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
The statue of Buddha as seen at the Pyramid Valley in Bangalore...
5/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
Visitors inside the pyramid at the Pyramid Valley in Bangalore...
6/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
The famous pyramid at the Pyramid valley in Bangalore...
7/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
The glowing statue of Buddha at the Pyramid Valley in Bangalore...
8/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
A sign board at the Pyramid Valley in Bangalore...
9/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, പിരമിഡ് വാലി
The location map at the Pyramid Valley in Bangalore...
10/75
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, കബ്ബണ്‍ പാര്‍ക്ക്
11/75
Photos Courtesy : www.itslife.in
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, കബ്ബണ്‍ പാര്‍ക്ക്
12/75
Photos Courtesy : www.itslife.in
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, കബ്ബണ്‍ പാര്‍ക്ക്
13/75
Photos Courtesy : www.itslife.in
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, കബ്ബണ്‍ പാര്‍ക്ക്
14/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ലാല്‍ ബാഗ് - പുഷ്പ ഗോപുരം
15/75
Photos Courtesy : Sharon Supriya
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ലാല്‍ ബാഗ് - പുഷ്പ പ്രദര്‍ശനം
16/75
Photos Courtesy : Sharon Supriya
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ലാല്‍ ബാഗ്
A colourful treat at the Flower Show in Lal Bagh, Bangalore...
17/75
Photos Courtesy : Ravi Shankar
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഗവി ഗംഗാധരേശ്വര ക്ഷേത്രം - തൃശൂലം
18/75
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഗവി ഗംഗാധരേശ്വര ക്ഷേത്രം - പ്രവേശന കവാടം
19/75
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഗവി ഗംഗാധരേശ്വര ക്ഷേത്രം - ഗോപുരം
20/75
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ഇന്നവേറ്റീവ് ഫിലിം സിറ്റി. ബാംഗ്ലൂര്
21/75
Photos Courtesy : Ganu Photography
കെംപഗൌഡ പ്രതിമ
22/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ബുള് ടെന്പിള്, ബാംഗ്ലൂര്
23/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ബുള് ടെന്പിള്, ബാംഗ്ലൂര്
24/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ബാംഗ്ലൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം
25/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ലാല് ബാഗ്, ബാംഗ്ലൂര്
26/75
Photos Courtesy : Wikipedia
വിധാന് സൌധയുടെ രാത്രിക്കാഴ്ച
27/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ബാംഗ്ലൂര്‍ കൊട്ടാരം
28/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ബാംഗ്ലൂര്‍ കൊട്ടാരം
29/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ഇസ്കോണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ രാത്രികാഴ്ച
30/75
Photos Courtesy : Ganu Photography
ഇന്റര്നാഷണല് ടെക്പാര്ക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്
31/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ഇന്റര്നാഷണല് ടെക്പാര്ക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്
32/75
Photos Courtesy : Wikipedia
ഇന്റര്നാഷണല് ടെക്പാര്ക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്
33/75
Photos Courtesy : Wikipedia
കമേഴ്സ്യല് സ്ട്രീറ്റ്, ബാംഗ്ലൂര്
A night view of Commercial street, Bangalore, one of the most prominent shopping areas in the city.
34/75
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ലുംബിനി ഗാര്ഡന് ബാംഗ്ലൂര്
35/75
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ലുംബിനി ഗാര്ഡന് ബാംഗ്ലൂര്
36/75
Photos Courtesy : www.itslife.in/
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
37/75
ഹെസര്‍ഗട്ട തടാകം, ബാംഗ്ലൂര്‍
38/75
ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയന്‍സ്, ബാംഗ്ലൂര്‍
39/75
കബണ്‍ പാര്‍ക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്‍
40/75
മന്ത്രി സ്ക്വയര്‍ മാള്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍
41/75
ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സെന്‍റര്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍
42/75
അള്‍സൂര്‍ ലേക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്‍
43/75
ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് സെന്‍റര്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍
44/75
ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയം, ബാംഗ്ലൂര്‍
45/75
വിധാന്‍ സൗധ, ബാംഗ്ലൂര്‍
46/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ പാലസ്, ബാംഗ്ലൂര്‍
47/75
യു ബി സിറ്റി, ബാംഗ്ലൂര്‍
48/75
ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്, ബാംഗ്ലൂര്‍
49/75
ഇന്‍റര്‍ നാഷണല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ട്, ബാംഗ്ലൂര്‍
50/75
കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി, ബാംഗ്ലൂര്‍
51/75
ബുള്‍ ടെന്പിള്‍, ബാംഗ്ലൂര്‍
52/75
വികാസ് സൗധ, ബാംഗ്ലൂര്‍
53/75
ഇന്‍ഫോസിസ് പാര്‍ക്ക്, ബാംഗ്ലൂര്‍
54/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ഇന്‍ഫോസിസ് ക്യാന്പസിനകത്തെ ദൃശ്യം
55/75
ആകാശക്കാഴ്ചയിലെ ബാംഗ്ലൂര്‍
56/75
കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി, ബാംഗ്ലൂര്‍
57/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ബി എം ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷന്‍
58/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
59/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
60/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
61/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
62/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
63/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
64/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
65/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
66/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
67/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
68/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
69/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
70/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
71/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
72/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
73/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
74/75
ബാംഗ്ലൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
75/75
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...