വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്

ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ബസന്ത് നഗര്‍ ബീച്ച്
An aerial view of the Basant Nagar beach and the adjoining suburbs of Chennai..
1/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
The beautiful Marina beach in Chennai..
2/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
A lonely catamaran at the Marina beach in Chennai..
3/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
The artificial rock fountain at the Marina beach in Chennai..
4/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
A chaat shop by the Marina beach in Chennai..
5/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ചെന്നൈ മാള്‍സ്
An exterior view of the Express Avenue Mall in Chennai..
6/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ചെന്നൈ മാള്‍സ്
7/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ചെന്നൈ മാള്‍സ്
8/26
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രം
The main entrance to the Jagannath Temple in Chennai..
9/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, കപാലീശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം
A view of the Kapaleeshwar Temple from a distance.
10/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
An old man relaxing by the seashore at the Marina beach in Chennai..
11/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,കപാലീശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം
The intricately carved gopura of the Kapaleeshwar Temple in Chennai..
12/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ബിര്‍ളാ പ്ലാനറ്റേറിയം
The exterior view of the Birla Planetarium at Chennai..
13/26
Photos Courtesy : wikitravel.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ജഗന്നാഥ് ക്ഷേത്രം
A view of the Jagannath Temple in Chennai during night..
14/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,ദക്ഷിണചിത്ര
A rock-paved path at the Dakshinchitra in Chennai..
15/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,ദക്ഷിണചിത്ര
Two cardles displayed at the Dakshinchitra in Chennai..
16/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,ദക്ഷിണചിത്ര
A room at the Dakshinchitra, a village created to show the traditional values and lives of the villagers in Tamil Nadu..
17/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,ദക്ഷിണചിത്ര
Another rook inside the Dakshinchitra displaying some traditional clothes and pottery used in the villages of Tamil Nadu..
18/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ബസന്ത് നഗര്‍ ബീച്ച്
A cloudy day at the coast! - A breathtaking sight from the Basant Nagar beach in Chennai..
19/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, കപാലീശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം
The main entrance of the Kapaleeshwar temple in Chennai..
20/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍,കപാലീശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം
The idols of the God and Godess of the Kapaleeshwar temple at Chennai in Tamil Nadu..
21/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ബിര്‍ള പ്ലാനറ്റേറിയം
The interior of the Birla Planetarium in Chennai..
22/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, മറീന ബീച്ച്
An icecream vendor at the Marina beach during night..
23/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ചെന്നൈ മാള്‍സ്
The Express Avenue Mall in Chennai all set to celebrate Diwali!
24/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, ബസന്ത് നഗര്‍ ബീച്ച്
The Basant Nagar beach coast captured when the clouds are about to pour!
25/26
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചെന്നൈ ചിത്രങ്ങള്‍, കപാലീശ്വര്‍ ക്ഷേത്രം
This is a scene from a festival at the Kapaleeshwar Temple in Chennai..
26/26
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...