വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്

കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
1/94
Photos Courtesy : Priya
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ബൈലക്കുപ്പേ
2/94
Photos Courtesy : Priya
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ബൈലക്കുപ്പേ
3/94
Photos Courtesy : Priya
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഇരുപ്പു വെള്ളച്ചാട്ടം
The fragrant flowers found in abundant in this region seem to be strung together by nature herself...
4/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഇരുപ്പു വെള്ളച്ചാട്ടം
Change is the word. The only word.
5/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഇരുപ്പു വെള്ളച്ചാട്ടം
The Rameshwara temple premises...
6/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഇരുപ്പു വെള്ളച്ചാട്ടം
Where Ram and Lakshman had themselves set foot...
7/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The view of the far away lands will certainly put you in a contemplative mode...
8/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
This place makes for a beautiful spot to relax with the setting of the sun...
9/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Explore the royal feel for you'll truly feel as though you've conquered the world...
10/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The yellow, the green, the blue - you find it all here in Raja's Seat...
11/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Visitors don't miss photographing the variety of flowers here...
12/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The soothing colours of the flowers inspire a very foreign feeling of romance...
13/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The musical fountain here is an added attraction to the place...
14/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The mornings around the area of Raja's seat is so pleasant that visitors prefer spending elaborate time here...
15/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
The view from Raja's seat adds melodrama to the setting sun...
16/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Raja's seat provides the best view of sunrise...
17/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
A pleasurable view of the surroundings from Raja's seat...
18/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Around the seat, flower beds and lawns are well maintained for the enjoyment of the tourists...
19/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Children can have a fun time here thanks to the toy train ride...
20/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, രാജാസ് സീറ്റ്
Raja's Seat or King's Seat was meant for the King's to view the city from the peak point. The royal feel still stands tall to this day...
21/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഗദ്ദികെ
Many architectural details have gone into the building of the Raja's tomb at Gaddige...
22/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഗദ്ദികെ
The Partial Silhouette of the Raja's tomb makes for a pretty picture...
23/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഗദ്ദികെ
The tomb has beautiful engravings...
24/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A view from outside the Madikeri Fort in Coorg...
25/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A view of the Madikeri Fort, a popular attraction in Coorg...
26/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
An arched entrance of the Madikeri Fort in Coorg...
27/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A beautiful click showing the greenery near the Madikeri Fort in Coorg...
28/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
The old structure of the Madikeri Fort in Coorg...
29/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
Elephant structures as seen at the Madikeri Fort in Coorg...
30/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A distant view of the Madikeri Fort in Coorg..
31/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A low angled view of the Madikeri Fort in Coorg...
32/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A sight as seen at the Madikeri Fort in Coorg...
33/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, മടിക്കേരി കോട്ട
A towering structure seen at the Madikeri Fort in Coorg..
34/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ആബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം
The gushing flow of water can be heard from quite far away which will tempt you to look amidst the dense bushes as you silence your friends around...
35/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ആബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം
The Abbey falls hurries its flow to join the life-giving river cauvery...
36/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ആബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം
The hanging bridge takes one closer to the falls where sprinkles of water can be felt...
37/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഭാഗമണ്ഡല
Hundreds swarm this place to take a dip where the sacred confluence of the rivers Cauvery, Suyjoti, and Kanike take place...
38/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഭാഗമണ്ഡല
Bhagamandala, a pilgrim centre, has become the starting point for many trekking adventures...
39/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഭാഗമണ്ഡല
The Bhagandeshwara Temple here is built in the style of architecture commonly found in Kerala...
40/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ഭാഗമണ്ഡല
The interiors of the Bhagandeshwara temple dedicated to Lord Shiva...
41/94
Photos Courtesy : www.itslife.in
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ബൈലക്കുപ്പേ
The huge idols at Bylakuppe in Coorg...
42/94
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങൾ, ബൈലക്കുപ്പേ
This is the exterior view of Bylakuppe, a prominent attraction in Coorg...
43/94
Photos Courtesy : Pankaj Shaw
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ബൈലക്കുപ്പെ
44/94
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, വല്‍നൂര്‍ ഫിഷിങ് ക്യാംപ്
45/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
The place where River Cauvery is said to have originated and at the spot where people take a dip and observe certain rituals in the holy waters. Pilgrims offer worship at the little shrine of Mother Cauvery.
46/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ബൈലക്കുപ്പെ
A Buddhist monk smiling away blissfully at the Bylakuppe Tibetan settlement near Coorg.
47/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
A priest sitting relaxed but devoutly reading a book, may be of some scripture at the temple of Talacauvery, Coorg.
48/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഭാഗമണ്ഡലം
49/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഭാഗമണ്ഡലം - ഭാഗമണ്ഡലം ക്ഷേത്രം
50/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം
51/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം
52/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം
53/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം
54/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, നിസര്‍ഗധാമം
55/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, നിസര്‍ഗധാമം - ആനപ്പുറത്തേറി ഒരു സഞ്ചാരം
56/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, നിസര്‍ഗധാമം
57/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, നിസര്‍ഗധാമം
58/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
59/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി - തലക്കാവേരി ക്ഷേത്രം
60/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
61/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
62/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, തലക്കാവേരി
63/94
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍, അബ്ബി വെള്ളച്ചാട്ടം
64/94
Photos Courtesy : Samraj M
ഇരുപ്പു വെള്ളച്ചാട്ടം, കൂര്ഗ്
65/94
Photos Courtesy : Wikipedia
ബൈലക്കുപ്പെ, കൂര്ഗ്
Namrodoling Monastery
66/94
Photos Courtesy : Wikipedia
ബൈലക്കുപ്പെ, കൂര്ഗ്
Namrodoling Monastery
67/94
Photos Courtesy : Wikipedia
ബൈലക്കുപ്പെ, കൂര്ഗ്
Namrodoling Monastery
68/94
Photos Courtesy : Wikipedia
പുഷ്പഗിരി വന്യജീവി സങ്കേതം, കൂര്ഗ്
69/94
മല്ലാലി വെള്ളച്ചാട്ടം, കൂര്ഗ്
70/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
71/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
72/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
73/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
74/94
തലക്കാവേരി, കൂര്‍ഗ്
75/94
തടിയന്‍റമോള്‍, കൂര്‍ഗ്
76/94
ബൈലക്കുപ്പ, കൂര്‍ഗ്
77/94
ഇരുപ്പ് വെള്ളച്ചാട്ടം, കൂര്‍ഗ്
78/94
രാജാസ് സ്ട്രീറ്റ്, കൂര്‍ഗ്
79/94
ഓംകാരേശ്വര ക്ഷേത്രം, കൂര്‍ഗ്
80/94
ഹൊന്നാമനക്കരെ, കൂര്‍ഗ്
81/94
ഭാഗമണ്ഡലയുടെ വിദൂരദൃശ്യം
82/94
ഭാഗമണ്ഡല, കൂര്‍ഗ്
83/94
അബി ഫോള്‍സ്, കൂര്‍ഗ്
84/94
അബി ഫോള്‍സ്, കൂര്‍ഗ്
85/94
നിസര്‍ഗധാമ, കൂര്‍ഗ്
86/94
തലക്കാവേരി, കൂര്‍ഗ്
87/94
ബ്രഹ്മഗിരി വന്യജീവി സങ്കേതം, കൂര്‍ഗ്
88/94
Photos Courtesy : Attribution: Bopannap
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
89/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
90/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
91/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
92/94
കൂര്‍ഗ് ചിത്രങ്ങള്‍
93/94
കൂര്‍ഗ് സീസണുകളില്‍
94/94
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...