വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്

ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Forest officials have taken several initiatives to make the place conducive for touristry without altering the beauty of nature...
1/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
River Cauvery flows with great might all around the campsite...
2/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
A pleasant view of river Cauvery from the island dedicated to train wild elephants...
3/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
The elephants voluntarily take their mahouts to bathe and pamper them...
4/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Visitors get to bathe trained elephants...
5/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
A motorboat is arranged to take visitors to the actual site where elephants are trained...
6/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
An adorable elephant returns to its abode after bidding goodbye to its visitors..
7/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Tourists enjoy rafting in the river Cauvery...
8/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍, ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാംപ് - നീരാടുന്ന ആനകള്‍
An adorable scene where the elephants play with water and refresh themselves...
9/16
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍, ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാംപ് - വിശ്രമിക്കുന്ന ആനകള്‍
A lovely sight of elephants at the Elephant Training Camp in Dubare...
10/16
Photos Courtesy : Souvik Chakraborty
ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം, ദുബാരെ
11/16
Dubare Photos
12/16
Dubare Photos
13/16
Dubare Photos
14/16
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍
15/16
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍
16/16
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...