കൊടിയക്കരൈ എന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ അത്ഭുത മുനമ്പ്
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്

ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Forest officials have taken several initiatives to make the place conducive for touristry without altering the beauty of nature...
1/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
River Cauvery flows with great might all around the campsite...
2/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
A pleasant view of river Cauvery from the island dedicated to train wild elephants...
3/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
The elephants voluntarily take their mahouts to bathe and pamper them...
4/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Visitors get to bathe trained elephants...
5/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
A motorboat is arranged to take visitors to the actual site where elephants are trained...
6/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
An adorable elephant returns to its abode after bidding goodbye to its visitors..
7/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങൾ, എലിഫന്റ് ട്രെയിനിംഗ് ക്യാമ്പ്
Tourists enjoy rafting in the river Cauvery...
8/16
Photos Courtesy : www.itslife.in
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍, ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാംപ് - നീരാടുന്ന ആനകള്‍
An adorable scene where the elephants play with water and refresh themselves...
9/16
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍, ദുബാരെ എലിഫന്റ് ക്യാംപ് - വിശ്രമിക്കുന്ന ആനകള്‍
A lovely sight of elephants at the Elephant Training Camp in Dubare...
10/16
Photos Courtesy : Souvik Chakraborty
ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം, ദുബാരെ
11/16
Dubare Photos
12/16
Dubare Photos
13/16
Dubare Photos
14/16
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍
15/16
ദുബാരെ ചിത്രങ്ങള്‍
16/16
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...