വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം ചിത്രങ്ങള്

ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ,
Lord Subramanya seated on his 'vaahana' or vehicle - the majestic peacock!
1/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ,
The temple tower of the main entrance at Ghati Subramanya...
2/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ,
Visitors like to buy some goodies for kids and themselves after having visited the temple...
3/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ,
A devoted lady offers her prayers to the lord before entering the main premises...
4/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ,
The idol of Lord Subramanya covered with vermillion offered by devotees...
5/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ, നാഗദേവത
The many idols to which devotees can themselves make offerings...
6/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യ ചിത്രങ്ങൾ, സുബ്രഹ്മണ്യ
The main idol of Lord Subramanya at Ghati...
7/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം
The worship of snakes is a predominant form of worship in India. These numerous snake idols beneath a tree are in the temple of Ghati Subramanya.
8/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം
Temple arches serve as pointers of directions to the desired temple destinations. Here is the arch way to Ghati Subramanya in Karnataka.
9/11
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യക്ഷേത്രം
Ghati Subramanya
10/11
ഘടി സുബ്രഹ്മണ്യം ക്ഷേത്ര കവാടം
11/11
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...