വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ഗുണ്ടൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്

മംഗലഗിരി, ഗുണ്ടൂര്‍
An external view of the Mangalagiri Temple of Guntur in Andra Pradesh..
1/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മംഗലഗിരി, ഗുണ്ടൂര്‍
A low angled view of the tall Mangalagiri Temple in Guntur...
2/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മംഗലഗിരി, ഗുണ്ടൂര്‍
The beautiful Mangalagiri Temple in Guntur dedicated to Lord Narasimha...
3/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കൊടപ്പാക്കൊണ്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
A beautifully painted Shivalinga at the Kottappakonda Temple at Guntur, Andra Pradesh..
4/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കൊടപ്പാക്കൊണ്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
An entrance to the Kottappakonda temple in Guntur...
5/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കൊടപ്പാക്കൊണ്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
The entrance of the Kottappakonda Temple in Guntur, Andra Pradesh...
6/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കൊടപ്പാക്കൊണ്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
The Kottappakonda Temple gopuram located at Guntur....
7/12
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കൊണ്ടവിട് കോട്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
A distant view of the Kondaveedu fort in Guntur as seen from the base of the hill...
8/12
കൊണ്ടവിട് കോട്ട, ഗുണ്ടൂര്‍
A view of the Kondaveedu Fort as seen from the Gopinatheshwar Temple in Guntur...
9/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ഉപ്പലപ്പാടു പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, ഗുണ്ടൂര്‍
Spot-billed Pelicans perched upon tiny branches at the Uppalpadu Nature Conservation at Guntur in Andra Pradesh..
10/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ഉപ്പലപ്പാടു പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, ഗുണ്ടൂര്‍
A row of Garganey have a dip at the waters of Uppalpadu Nature Reserve in Guntur...
11/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ഉപ്പലപ്പാടു പക്ഷി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം, ഗുണ്ടൂര്‍
A cute image showing the gathering of birds at a pond in Uppalpadu in Guntur, Andra Pradesh..
12/12
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...