വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങള്

ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
Hoysaleshwara, the guardian deity of the Hoysala kingdom, was much revered and worshipped during the Hoysala period...
1/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
The open doors of the temple allow for ventilation to the rather dark insides...
2/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
The carvings depict various forms of the many Gods and Goddesses of Hindu mythology...
3/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
Proportions have definite meaning in Hoysala Architecture. This is a staggeringly proportionate carving of Lakshmi and Narayana.
4/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
A detailed carving of Lord Narasimha in his fierce form...
5/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹലേബിഡ് ചിത്രങ്ങൾ, ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
The carvings on the walls narrate many a stories. To get a deeper understanding, hire a guide at the site...
6/12
Photos Courtesy : www.itslife.in
ഹാലേബിഡ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഹോഹോയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം
7/12
Photos Courtesy : wikipedia
കേദാരേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഹാലേബിഡ്
8/12
ഹൊയ്സാലേശ്വര ക്ഷേത്രം, ഹാലേബിഡ്
9/12
ഹാലേബിഡ് ചിത്രങ്ങള്‍
10/12
ഹാലേബിഡ് ചിത്രങ്ങള്‍
11/12
ഹാലേബിഡ് ചിത്രങ്ങള്‍
12/12
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...