വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ജയ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്

ജയ്ഘട് കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
1/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ജയ്ഘട് കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
2/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ജയ്ഘട് കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
3/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ജയ്ഘട് കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
The Compound of Jaigarh Fort at JAipur facing a beautiful garden.
4/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജയ്ഗഡ് ഫോര്‍ട്ട്, ജയ്പൂര്‍
An architectural marvel, away from the madding crowd - A view of the beautiful Jaigarh Fort at Jaipur, Rajasthan.
5/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
നഹര്‍ഗഡ് ഫോര്‍ട്ട്, ജയ്പൂര്‍
See the image, soak your eyes in serene beautiful views - An extremely alluring image of the Nahargarh Fort, Jaipur.
6/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
നഹര്‍ഗഡ് ഫോര്‍ട്ട്, ജയ്പൂര്‍
Artistic walls and compund of the Nahargarh Fort in Jaipur, Rajasthan
7/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആംബര്‍ കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
The Amer Fort walls at Jaipur surrounded by green space.
8/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആംബര്‍ കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
The beautiful Amer Fort - A distant view
9/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ചന്ദ്രമഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
Enthusiastic tourists in front of Jipur's lovely Chandra Mahal
10/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഹവാ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
A closer view of the Hawa Mahal.The lovely structure is in the heart of Pink City's business centre.
11/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഹവാ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
Hawa Mahal in Jaipur - built by Maharaja Sawai Pratap Singh in 1799 and designed by Lal Chand Ustad to look like Lord Krishna's crown.
12/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഹവാ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
The majestic 'Palace of Winds' in Jaipur
13/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഹാള്‍, ജയ്പൂര്‍
A side view of the Albert Hall and its cupola towers. The building stands as a perfect example for the Indo Saracenic style of architecture.
14/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഹാള്‍, ജയ്പൂര്‍
An all elegant Albert Hall museum of Jaipur looks vibrant, glowing bright in golden yellow light during the night time.
15/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ജാല്‍ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
Jal Mahal glitters as gold, having been beautifully lit up during the night time. The structure is indeed, an architectural 'must see'.
16/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജാല്‍ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
Pristine green waters and a jewel amidst! - the beautiful Jal Mahal in Jaipur. The royal edifice is present in the heart of Man Sagar Lake.
17/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജാല്‍ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
Jal Mahal or the Water Palace at Jaipur in Rajasthan. The palace is a beautiful example of a combination of Mughal and Rajput styles of architecture.
18/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജന്തര്‍ മന്ദിര്‍, ജയ്പൂര്‍
The Sun dial at Jantar Mantar. The place houses a unique collection of astronomcai instruments.
19/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
Diwan-I-Khas, a portion of the interiors of the City Palace which once used to be the private hall of the Maharajas
20/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
The majestic interiors of the beautiful City Palace in Rajasthan.
21/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
The Mubarak Mahal present in the City Palace complex at Jaipur.
22/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
Seen here is the City Palace Museum at Jaipur, Rajasthan. The palace hosts an interesting collection of artifacts and is also home to one of the world's largest silver utensils.
23/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
The beautiful City Palace at Jaipur. The walls of the Palace structure depict an intricate decorative etching . . .
24/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
Yet another image of the City Palace, Jaipur . . .
25/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Jaipur photos, Jaipur - Carpets
26/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Jaipur photos, Jaipur - Pakoras
27/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Jaipur photos, Jaipur - Traditional Puppet show
28/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജയ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
29/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജയ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
30/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ശില ദേവി ക്ഷേത്രം, ജയ്പൂര്‍
31/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ഗോവിന്ദ് ദേവ്ജി ക്ഷേത്രം, ജയ്പൂര്‍
32/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ജയ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
Courtyard of Samode palce looks all green and beautiful.
33/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഗണേശ് പോള്‍, ജയ്പൂര്‍
A view of the Ganesh Pol inside Amer Fort of Jaipur
34/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
നഹര്‍ഗഡ് ഫോര്‍ട്ട്, ജയ്പൂര്‍
Inside the compound walls of the beautiful Nahargarh Fort,Jaipur.
35/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്രം, ജയ്പൂര്‍
A pure and pristine structure of Birla Temple, Jaipur
36/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്രം, ജയ്പൂര്‍
Devotees marvel the beauty of the ornate and beautiful Birla Temple in Jaipur - A view of the temple entrance.
37/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ലക്ഷ്മി നാരായണ ക്ഷേത്രം, ജയ്പൂര്‍
A grandly decorated resplendent idol of Lord Ganesh which can be found present inside the Birla Mandir.
38/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആംബര്‍ കോട്ട, ജയ്പൂര്‍
This is how the Amer Fort of Jaipur looks from inside.
39/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഹാള്‍, ജയ്പൂര്‍
A decorative pot on display at the Albert Hall museum - the oldest museum in Rajasthan
40/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഹാള്‍, ജയ്പൂര്‍
A statue of Parshwanath in Albert Hall Museum.
41/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ഹവാ മഹല്‍, ജയ്പൂര്‍
A side view of the Hawa Mahal building.The structure which resembles a bee hive includes about 953 tiny windows called Jharokas, all of which are decorated with intricate latticework.
42/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജന്തര്‍ മന്ദിര്‍, ജയ്പൂര്‍
Seen here is an astrological divice at Japipur's famous Jantar Mantar
43/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജന്തര്‍ മന്ദിര്‍, ജയ്പൂര്‍
Yet another astrological instrument - Narivalaya Yantra at Jantar Mantar
44/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ജന്തര്‍ മന്ദിര്‍, ജയ്പൂര്‍
Narivalaya Yantra in Jantar Mantar premises.
45/47
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
A view of the elegant interiors of City Palace . . .
46/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സിറ്റി പാലസ്, ജയ്പൂര്‍
An image of the largest silver urn housed at the City Palace.
47/47
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...