വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

ജോഗ് ഫാള്‍സ് ചിത്രങ്ങള്

ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ, ലിംഗനമക്കി ഡാം
1/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ, ലിംഗനമക്കി ഡാം
2/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ, ലിംഗനമക്കി ഡാം
3/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ, ലിംഗനമക്കി ഡാം
4/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ, ലിംഗനമക്കി ഡാം
5/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The gurgling of the Jog Falls can be heard falling from the top of the hills.
6/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A view of a small house nestled in the lush green forests around the Jog Falls.
7/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The tantalizing Jog Waterfalls in Karnataka provides an opportunity to escape to nature.
8/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A distant view of the Jog Falls.The
9/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The narrow streaks of water falling from a height of 830 feet.The Jog Falls is an escapade to nature.
10/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A breathtaking view of the Jog Falls originating from Sharavathi River.
11/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാൾസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The water seems to gurgle down,touching each and every stone on its way before falling on to the ground.
12/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ജോഗ് ഫാള്‍സ്
13/17
Photos Courtesy : Wikipedia
ജോഗ് ഫാള്‍സ്
Jog falls
14/17
ജോഗ് ഫാള്‍സ്
15/17
ജോഗ് ഫാള്‍സ് ചിത്രങ്ങള്‍
16/17
ലിംഗനമക്കി ഡാം, ജോഗ് ഫാള്‍സ്
17/17
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...