വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്

കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
1/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
. .
2/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
.
3/29
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
. . .
4/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
A panoramic view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
5/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
Adorable carvings of heavenly figures inside the Kailasanathar temple in Kanchipuram..
6/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
What you see is a distant view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram..
7/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
The pond of the Varadharaja Perumal Temple in kanchipuram where a gopurams are mounted..
8/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
The carved idols of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
9/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കാമാക്ഷി അമ്മാന്‍ ക്ഷേത്രം
The twin gopurams of the Kamakshi Amman temple in Kanchipuram..
10/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
A distant view of the Kailasanathar Temple in Kanchipuram...
11/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കാഞ്ചി കുടി
This is the Kanchi Kudil, an ancestral property which was later turned to a tourist destinatiion that demonstrates the lifesyle of the people of Kanchipuram..
12/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
A cavalry carved on a pillar in the Varadharaja Perumal Temple in kanchipuram..
13/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
A horse carved on the 100-pillared wall of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
14/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
The main gopuram of the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
15/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, വരദരാജ പെരുമാള്‍ ക്ഷേത്രം
This is the Varadharaja Perumal Temple in Kanchipuram..
16/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
The idol of Nandi in the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
17/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
A distant view of the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
18/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
A corridor inside the Ekambareshwara temple in Kanchipuram..
19/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
The intricately carved stone pillars of the Ekambareshwar Temple in Kanchipiuram..
20/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
This is a view from the inside of the Ekambareshwar Temple in Kanchipuram..
21/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, ഏകാംബരേശ്വര ക്ഷേത്രം
The idols of dancing Shiva, his wife Goddess Parvati and their son Lord Ganesha.These are the shrines inside the Ekambareshwara temple in Kanchipuram..
22/29
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍,പട്ട്
Yarns of brightly coloured thread threads that are ready to be woven to beautiful sarees!
23/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, പാട്ട് സാരി നെയ്യുന്നു
Layers of Coloured silk threads that is woven into a silk saree..A sight from Kanchipuram..
24/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, നെയ്ത്തുകാരന്‍
This is the image of a weaver who is preparing a wrap for weaving..Kanchipuram is known for its woven silk sarees..
25/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
26/29
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
27/29
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, മ്യൂസിയം
A traditional house set-up in Tamil Nadu depicted in the Kanchipuram Museum..
28/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
കാഞ്ചീപുരം ചിത്രങ്ങള്‍, കൈലാസ നാഥര്‍ ക്ഷേത്രം
The sacred shivalingam inside the Kailasanathar Temple of Kanchipuram...
29/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...