വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

മലമ്പുഴ ചിത്രങ്ങള്

മലമ്പുഴ യക്ഷി, മലമ്പുഴ
The back view of the statue in Malampuzha Garden.
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ യക്ഷി, മലമ്പുഴ
The mighty and imposing statue of a yakshi(called as witch in Malayalam) at the Malampuzha Garden in Kerala.
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഡാം, മലമ്പുഴ
A magnificient view of Malampuzha Dam in Kerala at night.
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഡാം, മലമ്പുഴ
Nature at its best. A mesmerising view of the Malampuzha Dam Reservoir in Kerala.
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഡാം, മലമ്പുഴ
Tourists enjoying the breadth-taking view of Malampuzha Dam in Kerala on a cable car. Truly a treat to their eyes.
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഡാം, മലമ്പുഴ
The mighty structure of Malampuzha dam in Kerala.
6/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഗാര്‍ഡന്‍, മലമ്പുഴ
Visitors enjoying a perfect boat ride on the Malampuzha Dam Reservoir in Kerala.
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഗാര്‍ഡന്‍, മലമ്പുഴ
The entrance to the Malampuzha Dam in Kerala.
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
മലമ്പുഴ ഗാര്‍ഡന്‍, മലമ്പുഴ
Visitors enjoying the lush greenary of the Malampuzha Gardens in Kerala.
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...