വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

നന്ദിഹില്‍സ് ചിത്രങ്ങള്

നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
View of Tipu's Drop and surrounding hills from Nandi Hills at Dawn. A picturesque view indeed!
1/13
Photos Courtesy : Chhandasi Nandi
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A view of a group of clouds holidaying at Nandi Hills.This mesmerizing view takes you into a new world.
2/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
An enticing view of the sky from the famous Nandi Hills in Karnataka.
3/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A misty view of the Nandi Hills in Karnataka.The shape of the hills are said to resemble as a sleeping bull.
4/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A moment of calm, a moment of solitude,a moment of rejuvenation in the lap of nature. A fascinating view of the beautiful Nandi Hills.
5/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
Breathe the fresh air at Nandi Hills and get drenched in the beauty of nature.
6/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The pure mountains and the cool breeze takes your mind away from all kinds of stress in your daily life.
7/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A trip to Nandi Hills provides you an escapade from the hustle bustle of the city life.
8/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
A journey to Nandi Hills will leave an impression on your memory forever.
9/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദിഹിൽസ് ചിത്രങ്ങൾ,
The green Nandi Hills touching the blue skies.
10/13
Photos Courtesy : www.itslife.in
നന്ദി ഹില്‍സ് ചിത്രങ്ങള്‍
Nandi Hills
11/13
നന്ദിഹില്‍സിന്‍റെ വിദൂരദൃശ്യം
12/13
നന്ദിപ്രതിമ, നന്ദി ഹില്‍സ്
13/13
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...