വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്

നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദോശി മല
This is a picture of renovated 'Chandra Koop' at Dhosi Hill, in which Raj Vaidyas had prepared a herbal solution Chayan Rishi to make him look youthful some 9500-10,000 years ago.
1/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദോശി മല
Wide and safe stairs are constructed for pilgrims to go to top which are several hundred years old.
2/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദോശി മല
A picturesque view of the Shiv Kund Complex at Dhosi Hills. This is the place where the recitation of Vedic Richas took place continuously, without interruption.
3/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദോശി മല
This is the view of Dhosi Hill in Narnaul. The hill is surrounded by temples in a serene landscape.
4/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ജാല്‍ മഹല്‍
A beautiful monument of Jal Mahal in Narnaul, Haryana. It was built by Shah Quli Khan in 1591.
5/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ജാല്‍ മഹല്‍
A distant view of the Jal Mahal in Haryana nestled amidst greenary.
6/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
നാര്‍നോല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ജാല്‍ മഹല്‍
A close up view of the Jal Mahal in Haryana.
7/7
Photos Courtesy : archaeologyharyana.nic.in
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...