വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്

പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, ബീച്ച് റോഡ്
A spectacular view of sunrise at the Karaikal beach road in Pondicherry...
1/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പചപ്പ്
A beautiful view of the lush greenery around Pondicherry.
2/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
The Puducherry Beach bathed in blue...
3/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, ഓറോവില്‍ നഗരം
A sight at the Auroville City in Pondicherry...
4/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org/
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
A shell that ornate the shores of the beach at Pondicherry...
5/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
Silent shores of the Pondicherry Beach...
6/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
A delightful view of the shores at the Pondicherry Beach...
7/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍,
8/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍ , സ്മാരകം
A view of the Indian War Memorial where four pillars and a helmet on the rifle can be seen symbolizing the significance of the sacrifices made by the soldiers for the country.
9/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, കടല്‍ തീരം
Standing at the beach and waiting for the waves to come and touch the feet-it is one of the activities done by each one of us on a beach holiday.
10/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍ , തിരമാല
A beautiful view of the sea waves touching the rocks at the shore in Pondicherry.
11/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
A lovely view of sunrise in Pondicherry..
12/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
The sky that fades at twilight - a view from Pondicherry...
13/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, പോണ്ടിച്ചേരി ബീച്ച്‌
A cute capture of a golden-dipped evening at Pondicherry...
14/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, അരബിന്ദോ ആശ്രമം
The structure of the Aurobindo Ashram in Pondicherry...
15/21
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, ഓറോവില്‍ നഗരം
A huge banyan tree at Auroville in Pondicherry...
16/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org/
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, അരബിന്ദോ ആശ്രമം
A vendor at the Pondicherry Beach in Pondy..
17/21
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, അരബിന്ദോ ആശ്രമം
A view of the Aurobindo Ashram in Pondicherry...
18/21
Photos Courtesy : www.itslife.in
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, ചര്‍ച്ച്‌ ഓഫ്‌ സേക്രട്ട്‌ ഹാര്‍ട്ട്‌ ഓഫ്‌ ജീസസ്‌
The tall structure of the Church of Sacred Heart of Jesus in Pondicherry...
19/21
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, സ്റ്റാച്യു ഓഫ്‌ ഡ്യുപ്ലെക്‌സ്‌
The imposing statue of Dupleix in Pondicherry...
20/21
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്‍, ഫ്രഞ്ച്‌ യുദ്ധ സ്‌മാരകം
French War Memorials at Pondicherry that speak of history..
21/21
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...

പോണ്ടിച്ചേരി ചിത്രങ്ങള്

Sort By : A-Z