വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

പുനെ ചിത്രങ്ങള്

വാര്‍ധ ഡാം
1/20
Photos Courtesy : Wikipedia
ചിക്കല്‍ധാര
2/20
സരസ് ബാഗ്, പുനെ
3/20
Photos Courtesy : Pakshya
ദേഹു ക്ഷേത്രം, പുനെ
4/20
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
5/20
Photos Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
6/20
Photos Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
7/20
Photos Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
8/20
Photos Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
9/20
ഷിന്‍ഡെ ഛത്രി
10/20
Photos Courtesy : Attribution : Tambeparag
ശനിവാര്‍ വാഡ, പൂനെ
11/20
ശനിവാര്‍ വാഡ, പൂനെ
12/20
Photos Courtesy : Attribution : Ashok Bagade
ശനിവാര്‍ വാഡ, പൂനെ
13/20
ശനിവാര്‍ വാഡ, പൂനെ
14/20
ശനിവാര്‍ വാഡ, പൂനെ
15/20
ആഗാ ഘാന്‍ കൊട്ടാരം, പൂനെ
16/20
ആഗാ ഘാന്‍ കൊട്ടാരം, പൂനെ
17/20
ആഗാ ഘാന്‍ കൊട്ടാരം, പൂനെ
18/20
ആഗാ ഘാന്‍ കൊട്ടാരം, പൂനെ
19/20
വിശാപൂര്‍ കോട്ട, പൂനെ
20/20
Photos Courtesy : Attribution : Elroy Serrao
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...