വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്

സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, വസ്ത്ര വിപണി
The bustling textile market of Surat
1/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നവസരി
A Dargah at Navsari, Surat
2/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നവസരി
The Navsari Fire Temple, Surat
3/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍,യൂറോപ്യന്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍
A view of the European tombs in the cemetery
4/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, യൂറോപ്യന്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍
The English cemetery
5/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍,യൂറോപ്യന്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍
The beautiful European tombs
6/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, യൂറോപ്യന്‍ ശവകുടീരങ്ങള്‍
The marvellous structures at the Dutch cemetery at Surat
7/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാര്‍ഗോള്‍
Nargol Village, Surat
8/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍,നാര്‍ഗോള്‍
The beautiful beach during Sunset
9/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാര്‍ഗോള്‍
This is how the Nargol beach looks during twilight. All peaceful and tranquil . . .
10/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാര്‍ഗോള്‍
Boats sail on the the Nargol Beach, Surat
11/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാര്‍ഗോള്‍
Isn't it picturesque? A vibrant image of the Narol Beach in Surat
12/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, നാര്‍ഗോള്‍
The tranquil beach of Nargol
13/22
Photos Courtesy : Wikipedia
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഡുമാസ്
Kids seen enjoying in the Dumas beach waters
14/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഡുമാസ്
A group of people play at relax at the Dumas Beach, Surat
15/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, ഡുമാസ്
Blue Dumas . . .
16/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, സുവാലി
Stressed? Go squat on the sands here for a few hours and all your stress will just be washed away!
17/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, സുവാലി
The Tranquil beach of Suvali
18/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, പാഴ്സി അഗ്യാരി
The vast spread Suvali Beach in Surat
19/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, പാഴ്സി അഗ്യാരി
The Parsi Agiari Building in Surat
20/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍, മുഗള്‍ശരായ്
The brightly lit edifice of Mughalsarai at Surat during night time
21/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia
സൂററ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍,
22/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...