വെ‌ള്ളിത്തിരയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ!
കണ്ടെത്തു
 
കണ്ടെത്തു
 

യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്

യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, മാഗോഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം
Water falling from a height 650 feet take a marshy edge...
1/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, മാഗോഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം
The evergreen forests at Yellapur make for a beautiful sight...
2/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, മാഗോഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം
Bedthi river catching all eyes!
3/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, കവടിക്കരെ
The huge lake of Kavadikeri is surrounded with lush green all around....
4/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, കവടിക്കരെ
The serene Kavadikeri lake stretches beyond 62 acres of land...
5/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങൾ, കവടിക്കരെ
A temple dedicated to Goddess Durga at Kavadikeri...
6/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
യെല്ലാപ്പൂര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, മാഗോഡ് വെള്ളച്ചാട്ടം
7/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
സട്ടോടി ഫാള്‍സ്, യെല്ലാപൂര്‍
8/9
മഗോഡ് ഫാള്‍സ്, യെല്ലാപൂര്‍
9/9
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്യൂ
Please Wait while comments are loading...