അറബിക്കടൽ

Best Road Trips Karnataka

യാത്ര ക്ഷീണം തോന്നുകേയില്ല! കന്നഡ നാട്ടിലൂടെ 5 കിടിലോൽക്കിടിലം റോഡ് ട്രിപ്പുകൾ!

സുന്ദര‌മായ നിരവധി ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് കർണാടക. അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമ ഘട്ടത്തിനും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ‌ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവയിൽ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തം. കർണ്ണാടകയിലൂടെ റോഡ് ട്രിപ്പ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ ‌...