ഓള്‍ഡ് ഗോവവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ഓള്‍ഡ് ഗോവ » ചിത്രങ്ങള്
1/14
ഗോവ ചിത്രങ്ങള്‍, ബോം ജീസസ് ബസിലിക്ക
Photo Courtesy : Debarghya Datta
2/14
സെന്‍റ് കജേതാന്‍ ചര്‍ച്ച്, ഗോവ
Photo Courtesy : commons.wikimedia
3/14
സെന്‍റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ചര്‍ച്ച്, ഗോവ
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/14
സെന്‍റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ചര്‍ച്ച്, ഗോവ
Photo Courtesy : commons.wikimedia
5/14
സെന്‍റ് അഗസ്റ്റിന്‍ ചര്‍ച്ച്, ഗോവ
Photo Courtesy : commons.wikimedia