മാല്‍ഷെജ് ഘട്ട്വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

1/2
അംബോലി ഫാള്‍സ്, അംബോലി
Photo Courtesy : commons.wikimedia
2/2
മല്‍ഷേജ് ഘട്ട് ചിത്രങ്ങള്‍
Photo Courtesy : Wikipedia