ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Aduturai (ADT)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 16183 UZHAVAN EXPRESS 5:45 am 7:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 16232 MAILADUTURAI EX 6:00 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 56811 MV TPJ PASS 6:41 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 16233 MV TPJ EXPRESS 8:30 am 10:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 56824 TPJ MV PASS 9:44 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 16854 CHENNAI EXPRESS 11:10 am 6:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 56821 MV TEN PASS 11:45 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 76826 TJ MV DEMU 12:23 pm 1:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 16853 TRICHY EXPRESS 1:59 pm 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 16234 TPJ MV EXPRESS 2:20 pm 3:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 56822 TEN MV PASS 4:01 pm 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 16231 MYSORE EXPRESS 6:05 pm 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 76825 MV TJ DEMU 6:25 pm 7:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 56823 MV TPJ PASS 8:12 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 56812 TPJ MV PASS 8:15 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 16184 UZHAVAN EXPRESS 9:35 pm 4:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!