ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Alamanda (ALM)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 58528 VSKP RAIPUR PASS 3:46 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 67291 VZM VSKP MEMU 6:35 am 7:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 58538 VSKP KRPU PASS 7:54 am 3:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 58503 RGDA VSKP PASS 8:00 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 78531 VZM VSKP DEMU 8:34 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 67294 VSKP PSA MEMU 8:55 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 58529 DURG VSKP PGR 10:35 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 57271 RAYAGADA PSGNR 10:41 am 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 58526 VSKP PSA PASS 12:37 pm 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 58537 KRPU VSKP PASS 1:41 pm 3:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 58525 PSA VSKP PASS 1:52 pm 4:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 67293 PSA VSKP MEMU 4:03 pm 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 58504 VSKP RGDA PASS 5:58 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 57272 RGDA BZA PASS 6:52 pm 9:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 67292 VSKP VZM MEMU 6:54 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 58527 R VSKP PASS 7:34 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 78532 VSKP VZM DEMU 7:39 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 58530 VSKP DURG PAS 10:53 pm 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!