ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Ambliyasan (UMN)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 54806 JP ADI PASSNGER 1:04 am 3:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 54805 JAIPUR PASSENGE 1:05 am 10:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 59473 ADI PTN PASS 4:57 am 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 52903 MSH ADIJ PASS M G 5:29 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 52905 MSH ADIJ PASS M G 6:50 am 8:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 52910 ADIJ MSH PASS M G 6:57 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 79434 PTN ADI DMU 7:10 am 8:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 54804 ADI JU PASS 7:52 am 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 79432 MSH ADI DMU 8:21 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 79485 VJF UMN RAILBUS M G 5:30 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 79435 ADI PTN DMU 11:36 am 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 52907 MSH ADIJ PASS M G 1:02 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 52908 ADIJ MSH PASS M G 1:00 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 79487 VJF UMN RAILBUS M G 5:30 am 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 52909 MSH ADIJ PASS M G 2:59 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 79436 PTN ADI DEMU 3:07 pm 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 52906 ADIJ MSH PASS M G 3:56 pm 4:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 79431 ADI MSH DMU 4:31 pm 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 79489 VJF UMN RAILBUS M G 5:30 am 6:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 54803 JU ADI PASS 7:53 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 52901 MSH ADIJ PASS M G 7:59 pm 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 79433 ADI PTN DMU 8:34 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 52904 ADIJ MSH PASS M G 9:05 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 59474 PTN ADI PASS 9:50 pm 11:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 52902 ADIJ MSH PASS M G 10:10 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 79488 UMN VJF RAILBUS M G 2:20 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 79486 UMN VJF RAILBUS M G 9:35 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 79490 UMN VJF RAILBUS M G 6:20 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!