ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Amguri (AGI)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 15959 KAMRUP EXPRESS 1:50 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 15603 INTER CITY EXP 5:08 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 55913 JTTN TSK PASS 7:23 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 15605 JTTN INTERCITY 8:32 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 05968 DBRG RNY SPECIA 9:02 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 15928 DBRG RNY EXPRES 9:02 am 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 55902 TSK LMG PASS 11:40 am 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 55901 LMG TSK PASS 2:35 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 05967 RNY DBRG SPECIA 4:22 pm 9:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 15927 RNY DBRG EXPRES 4:22 pm 7:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 15606 GHY INTERCITY 4:53 pm 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 55914 TSK JTTN PASS 6:20 pm 8:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 15604 INTERCITY EXP 7:17 pm 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 15960 KAMRUP EXPRESS 10:19 pm 5:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!