ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Antu (ANTU)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 14307 PRG BE EXPRESS 12:44 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 14258 KASHI V EXPRESS 12:45 am 4:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 14308 BE LKO ALD PASS 2:20 am 5:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 14123 CNB INTERCITY EXP 4:59 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 74201 PBH LKO DEMU 5:27 am 10:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 54293 PBH LKO PASS 6:13 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 14219 BSB LKO EXP 8:09 am 11:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 54254 LKO PYG PASS 8:54 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 54255 BSB LKO PASS 9:46 am 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 55322 RMR BSB EXPRESS 11:07 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 14266 DDN BSB EXPRESS 11:07 am 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 14265 BSB DDN EXP 12:21 pm 6:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 54256 LKO BSB PASS 3:45 pm 9:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 14220 LKO BSB EXP 4:02 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 14257 K V EXP 4:44 pm 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 54253 PYG LKO PASS 5:59 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 54294 LKO PBH PASS 6:53 pm 8:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 74202 LKO PBH DEMU 8:36 pm 9:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 14124 PBH INTERCITY EXP 10:20 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!