ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Ashapura Gomat (AQG)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 22479 JSM BKN EXPRESS 1:19 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 04802 JSM JU SPL 2:04 am 7:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 15013 RANIKHET EXP 2:10 am 5:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 22480 BKN JSM EXPRESS 2:40 am 4:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 14810 JU JSM EXPRESS 4:08 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 14659 DLI JSM EXPRESS 9:15 am 11:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 14809 JSM JU EXPRESS 9:23 am 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 54820 JU JSM PASS 11:31 am 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 14704 LGH JSM EXP 11:32 am 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 14703 JSM LGH EXP 12:10 pm 4:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 54819 JSM JU PASS 4:36 pm 9:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 14660 JSM DLI EXPRESS 6:23 pm 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 04801 JU JSMSPL 8:13 pm 10:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 25014 CORBET PRK LINK 9:11 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 15014 RANIKHET EXP 9:11 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!