ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Atul (ATUL)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 59024 BL BCT PASS 4:59 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 59038 ST VR PASS 6:35 am 9:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 59009 VR BH PASS 6:46 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 69141 SJN ST MEMU 7:34 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 59440 AHMADABAD PASS 9:29 am 2:13 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 59047 VR ST PASS 10:43 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 69154 BL UBR MEMU 11:48 am 12:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 59039 VR BL MEMU 2:08 pm 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 69153 UBR BL MEMU 2:51 pm 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 59046 BL BDTS PASS 4:39 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 59439 AHMADABAD PASS 5:29 pm 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 59010 BH VR PASS 6:18 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 69142 ST SJN MEMU 7:25 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 59048 ST VR PASS 8:11 pm 11:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 59037 VR ST PASS 9:01 pm 11:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 59023 BCT BL PASS 10:32 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!