ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Badla Ghat (BHB)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 55555 DMH SPJ PASS 5:00 am 9:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 18697 KOSHI EXP 5:48 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 55566 SPJ SHC PASS 8:14 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 55553 BNKI SPJ PASS 8:38 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 55533 BNKI SPJ PASS 10:08 am 1:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 55567 SHC SPJ PASS 11:25 am 2:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 55560 SPJ SHC PASS 12:17 pm 1:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 23226 SHC LINK EXPRES 12:35 pm 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 23225 RJPB LINK EXP 1:35 pm 7:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 55559 SHC SPJ PASS 2:55 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 55554 SPJ BNKI PASS 5:41 pm 10:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 55565 SHC SPJ PASS 6:55 pm 10:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 55568 SPJ SHC PASS 8:43 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 18698 KOSHI EXP 9:33 pm 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 55556 SPJ DMH PASS 10:16 pm 1:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 55534 SPJ BNKI PASS 11:38 pm 5:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!