ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Badnapur (BDU)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 57516 NED DD PASNGR 1:20 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 51421 PUNE NZB PASS 1:45 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 77683 JALNA NSL DEMU 6:05 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 51422 NZB PUNE PASS 7:25 am 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 57541 NSL NED PASS 8:05 am 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 17688 MARATHWADA EXP 8:50 am 1:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 57562 MMR KCG PASS 9:02 am 10:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 57549 AURANGABAD PSGR 12:05 pm 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 77691 JALNA NSL DEMU 2:50 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 57550 HYDERABAD PASS 4:15 pm 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 57561 KCG MMR PASS 5:40 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 17687 MARATHWADA PS E 6:37 pm 12:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 77684 NSL JALNA DEMU 8:10 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 57515 DAUND NANDED PA 10:25 pm 4:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 57542 NED MMR PASS 11:00 pm 4:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!