ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Bagdihi (BEH)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 58113 TATA BSP PASS 12:39 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 58114 BSP TATA PASS 1:07 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 18452 TAPASWINI EXPRE 6:37 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 18418 RAJYA RANI EXP 6:54 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 18005 HWH KORAPUT EXP 7:02 am 11:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 58162 JSG HTE PASS 7:56 am 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 78103 ROU SBP PASSENGER 8:47 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 58134 JSG ROU PASS 9:40 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 58131 ROU PURI PASS 9:44 am 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 12872 ISPAT EXPRESS 10:03 am 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 58111 TATA ITR PASS 12:57 pm 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 78104 SBP ROU PASSENGER 1:46 pm 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 12871 ISPAT EXPRESS 3:04 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 58112 ITR TATA PASSGN 3:06 pm 11:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 58133 ROU JSG PASS 4:34 pm 5:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 58132 PURI ROU PASS 6:26 pm 8:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 58161 HTE JSG PASS 6:44 pm 7:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 18006 KORAPUT HWH EXP 8:21 pm 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 18451 TAPASWINI EXPRE 8:46 pm 7:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 18417 RAJYA RANI EXP 10:41 pm 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!