ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Bakal (BAKL)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 68730 DGG R MEMU 4:21 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 68710 DGG R MEMU 6:02 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 58118 G JSG PASS 7:03 am 7:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 68741 DURG G MEMU 7:24 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 68724 G R MEMU 9:02 am 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 68705 R DGG MEMU 10:09 am 10:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 08872 R GONDIA SPL 11:15 am 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 68706 DGG BSP MEMU 12:02 pm 6:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 58206 ITR R PASS 2:21 pm 5:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 58205 R ITR PASS 3:29 pm 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 58117 JSG G PASS 6:31 pm 9:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 08871 GONDIA DURG SPL 6:57 pm 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 68709 R DGG MEMU 7:03 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 68742 G DURG MEMU 7:43 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 68721 R DGG MEMU 9:04 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 68729 R DGG MEMU 11:29 pm 11:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!