ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Bawani Khera (BWK)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 54834 HSR JP PASS 12:22 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 54833 JP HSR PASS 2:55 am 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 14086 SIRSA EXPRESS 5:44 am 9:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 54784 RE FKA PASS 6:59 am 4:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 54835 HSR RE PASS 7:27 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 54752 SGNR RE PASS 9:11 am 12:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 54782 RE BTI PASS 11:34 am 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 59721 JP HSR PASS 12:35 pm 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 59722 HSR JP PASS 2:57 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 54751 RE SGNR PASS 3:39 pm 12:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 54783 FKA RE PASS 6:00 pm 8:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 54836 RE HSR PASS 8:14 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 14085 SIRSA EXPRESS 9:45 pm 12:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 54781 BTI RE PASS 10:54 pm 1:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!