ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Belgahna (BIG)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 58219 BSP CHRM PASS 12:05 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 15160 SARNATH EXPRESS 12:24 am 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 18235 BILASPUR EX PAS 1:40 am 3:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 15159 SARNATH EXPRESS 2:14 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 58220 CHRM BSP PASS 3:25 am 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 12854 AMARKANTAK EXP 3:52 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 68747 BSP KTE MEMU 6:58 am 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 58230 REWA BSP F PASS 8:24 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 68740 BSP PND MEMU 8:28 am 10:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 18478 KALINGAUTKALEXP 9:32 am 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 18234 NARMADA EXP PSG 11:02 am 11:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 68739 PND BSP MEMU 12:27 pm 1:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 18233 NARMADA EXPRESS 3:22 pm 5:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 18477 UTKAL EXPRESS 4:30 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 58229 BSP REWA FST PG 7:30 pm 6:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 68748 KTE BSP MEMU 9:03 pm 10:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 18236 BSP BPL PAS 9:26 pm 6:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 12853 AMARKANTAK EXP 9:50 pm 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!