ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Bhatisuda (BTSD)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 69186 UJN NAD MEMU 6:31 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 59318 UJN NAD PASS 8:20 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 59393 DHD HBJ FAST PA 9:47 am 4:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 59388 INDB RTM PASS 11:31 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 59341 NAD BINA PASS 11:42 am 11:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 59320 BPL RTM PASS 12:51 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 59342 BINA NAD PASS 2:34 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 59387 RTM INDB PASS 3:22 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 59319 RTM BPL PASS 3:37 pm 9:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 59394 HBJ DHD FAST PA 6:03 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 59317 NAD UJN PASS 6:07 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 69185 NAD UJN MEMU 7:47 pm 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 59354 UJN NAD PASS 9:47 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 59353 NAD UJN PASS 11:32 pm 1:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!