തിരുപ്പതിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » തിരുപ്പതി » ചിത്രങ്ങള്
1/13
തിരുമല വെങ്കടേശ്വര ക്ഷേത്രം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/13
ശ്രീനിവാസ ഗോപുരം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/13
പത്മാവതി ക്ഷേത്രം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : www.tirumala.org
4/13
കോദണ്ഡരാമ സ്വാമി ക്ഷേത്രം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/13
കപില തീര്‍ത്ഥം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
6/13
ഇസ്കോണ്‍ കൃഷ്ണക്ഷേത്രം, തിരുപ്പതി
Photo Courtesy : www.wikipedia.org