ഉദയ്‌പൂര്‍ (ത്രിപുര)വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

1/4
ഉദയ്പൂര്‍ (ത്രിപുര) ചിത്രങ്ങള്‍,
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
2/4
ഉദയ്പൂര്‍ (ത്രിപുര) ചിത്രങ്ങള്‍, ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം
Photo Courtesy : tripuratourism.nic.in
3/4
ഉദയ്പൂര്‍ (ത്രിപുര) ചിത്രങ്ങള്‍, കല്യാണ്‍ സാഗര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/4
ഉദയ്പൂര്‍ (ത്രിപുര) ചിത്രങ്ങള്‍, ത്രിപുര സുന്ദരി ക്ഷേത്രം
Photo Courtesy : en.wikipedia.org