ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Auvaneeswarem (AVS)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 56715 PUU CAPE PASS 6:25 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 56332 QLN PUU PASS 7:32 am 7:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 56331 PUU QLN PASS 8:26 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 56334 QLN PUU PASS 9:40 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 56700 PUNALUR PASS 10:30 am 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 56333 PUNULUR QLN PASS 10:42 am 12:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 56336 QLN PUU PASS 1:11 pm 1:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 56365 GUV PUU FAST PA 2:06 pm 3:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 56335 PUU QLN PASS 2:16 pm 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 56701 MADURAI PASSR 4:01 pm 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 56366 PUU GUV FAST PA 5:11 pm 2:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 56338 QLN PUU PASS 6:23 pm 6:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 56337 PUU QLN PASS 7:21 pm 8:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 56716 CAPE PUU PASSR 7:30 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!