ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Babatpur (BTP)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 54262 JNU BSB PASS 4:21 am 5:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 54333 BSB LKO PASS 4:34 am 4:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 13307 GANGASUTLEJ EXP 5:49 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 14236 BE BSB EXPRESS 5:54 am 6:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 54263 BSB SLN PASS 6:19 am 9:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 14864 MARUDHAR EXPRES 7:50 am 8:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 54110 FD MGS PASS 7:56 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 13049 AMRITSAR EXP 9:05 am 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 54264 SLN BSB PASS 9:33 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 14854 MARUDHAR EXPRES 9:57 am 10:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 13009 DOON EXPRESS 10:49 am 6:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 13010 DOON EXPRESS 3:10 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 23010 DOON EXXPRESS 3:10 pm 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 54265 BSB SLN PASS 4:44 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 14853 MARUDHAR EXPRES 5:44 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 13050 ASR HWH EXPRESS 6:03 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 54109 MGS FD PASS 6:02 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 14863 MARUDHAR EXPRES 6:34 pm 5:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 54261 MGS JOP PASS 8:53 pm 10:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 54266 SLN BSB PASS 9:36 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 54334 LKO BSB PASS 10:06 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 14235 BSB BE EXPRESS 11:59 pm 2:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!