അജ്മീര്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അജ്മീര്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/13
മായോ കോളേജും മ്യൂസിയവും, അജ്മീര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/13
ഫോയ് സാഗര്‍ ലേക്ക്, അജ്മീര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/13
ആനാ സാഗര്‍ ലേക്ക്, അജ്മീര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/13
ആനാ സാഗര്‍ ലേക്ക്, അജ്മീര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/13
ആനാ സാഗര്‍ ലേക്ക്, അജ്മീര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org