ഹംപിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ഹംപി » ചിത്രങ്ങള്
1/24
സേനാന ചത്വരം, ഹംപി
Photo Courtesy :
2/24
ലോട്ടസ് മഹല്, ഹംപി
Photo Courtesy :
3/24
ലോട്ടസ് ടെംപിള്, ഹംപി
Photo Courtesy :
4/24
ശ്രീ ലക്ഷ്മി നരസിംഹ ക്ഷേത്രം, ഹംപി
Photo Courtesy :
5/24
ഹസാര രാമക്ഷേത്രം, ഹംപി
Photo Courtesy :
6/24
ഹസാര രാമക്ഷേത്രം, ഹമപി
Photo Courtesy :