ഖമ്മംവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ഖമ്മം » ചിത്രങ്ങള്
1/4
പലൈര്‍ തടാകം, ഖമ്മം
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/4
ഖമ്മം കോട്ട, ഖമ്മം
Photo Courtesy :
3/4
ഖമ്മം കോട്ട, ഖമ്മം
Photo Courtesy :
4/4
ഖമ്മം കോട്ട, ഖമ്മം
Photo Courtesy :