കൊല്ലംവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » കൊല്ലം » ചിത്രങ്ങള്
1/18
കൊല്ലം ചിത്രങ്ങള്‍, അഷ്ടമുടി കായല്‍ - ഹൌസ് ബോട്ട്
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/18
കശുവണ്ടി ഫാക്ടറി, കൊല്ലം
Photo Courtesy : www.keralatourism.org
3/18
കൊല്ലത്തെ കയര്‍നിര്‍മാണക്കാഴ്ചകള്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/18
അഷ്ടമുടിക്കായല്‍, കൊല്ലം
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/18
അഷ്ടമുടിക്കായല്‍, കൊല്ലം
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org