അംബാസമുദ്രംവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അംബാസമുദ്രം » ചിത്രങ്ങള്
1/6
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, പാപനാശം പാപനാശര്‍ ക്ഷേത്രം
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
2/6
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, മുണ്ടാ തുറൈ
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
3/6
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, മുണ്ടാ തുറൈ
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/6
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, താമിരഭരണി നദി
Photo Courtesy : en.wikipedia.org
5/6
അംബാസമുദ്രം ചിത്രങ്ങള്‍, അഗസ്ത്യര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം
Photo Courtesy : en.wikipedia.org