ബേക്കല്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ബേക്കല്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/18
ബേക്കല്‍ ബീച്ച്, ബേക്കല്‍
Photo Courtesy : Aruna Murugesh
2/18
ഹൗസ്ബോട്ട്, ബേക്കല്‍
Photo Courtesy : www.keralatourism.org
3/18
മാലിക് ദീനാര്‍ മോസ്ക്, ബേക്കല്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/18
മാലിക് ദീനാര്‍ മോസ്ക്, ബേക്കല്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/18
മാലിക് ദീനാര്‍ മോസ്ക്, ബേക്കല്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org