ബിക്കാനീര്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ബിക്കാനീര്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/16
ബികാനെര്‍ ചിത്രങ്ങള്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/16
ലക്ഷ്മി കാന്ത് ടെംപിള്‍, ബികാനെര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/16
ലാല്‍ഘട് പാലസ്, ബികാനെര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/16
കാമല്‍ ഫാം, ബികാനെര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/16
ഗജ്നെര്‍ പാലസ്, ബികാനെര്‍
Photo Courtesy : bikaner.nic.in
6/16
കാളി ബംഗന്‍, ബികാനെര്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org