ലേപാക്ഷിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ലേപാക്ഷി » ചിത്രങ്ങള്
1/13
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരു കൊറ്റിയുടെ ശില്പം
Photo Courtesy : Sarmistha Roy
2/13
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, പാറപുറത്തെ കൊത്തുപണികള്‍
Photo Courtesy : Sarmistha Roy
3/13
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ശിവലിംഗം
Photo Courtesy : Sarmistha Roy
4/13
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, തൂണുകളിലെ കൊത്തുപണികള്‍
Photo Courtesy : Sarmistha Roy
5/13
ലേപാക്ഷി ചിത്രങ്ങള്‍, ഒരു ശില്‍പം
Photo Courtesy : Sarmistha Roy