ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Almatti (LMT)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 17319 SECUNDRABAD EXP 12:40 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 17321 UBL LTT EXP 2:15 am 4:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 17320 SC UBL EXP 2:30 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 56903 SUR DHARWAR PAS 4:25 am 10:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 57642 GDG SUR PASS 5:05 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 16535 GOLGUMBAZ EXP 8:00 am 12:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 56905 SUR UBL PASS 8:40 am 2:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 11423 SUR HUBLI EXP 9:35 am 2:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 17307 BASAVA EXPRESS 10:50 am 12:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 06919 UBL BJP PASS SPL 11:20 am 1:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 17322 LTT HUBLI EXP 12:40 pm 5:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 17308 BASAVA EXPRESS 2:40 pm 1:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 06920 BJP UBL PASS SPL 2:56 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 57641 SUR GDG PASS 3:50 pm 7:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 16536 GOLGUMBAZ EXP 5:44 pm 11:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 56906 UBL SUR PASS 5:55 pm 10:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 11424 SOLAPUR EXPRESS 6:52 pm 11:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 56904 DWR SUR PASSENG 11:30 pm 3:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!